Fulltext

Česky English
Breadcrumb navigation

Home > Professional Activities > Council for Research and Development

Council for Research and Development 

Správní rada zájmového sdružení právnických osob – Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ rozhodla na svém zasedání dne 24. listopadu 2010 o zřízení Rady VaV. Činnost Technologické platformy a navazující aktivity Rady VaV reagují na skutečnost, že růstu železniční dopravy brání překážky související s nedostatkem finančních prostředků pro rozvoj železniční infrastruktury. Rada VaV svými náměty a doporučeními přispěje k průběžnému usměrňování odborných aktivit Technologické platformy zvláště spojených s nezbytností dosáhnout větší hospodárnosti při výstavbě železničních tratí a zařízení a jejich vybavení v návaznosti na respektování požadavků evropské železniční interoperability.

Rada VaV k postupnému dosažení navazujících cílů doporučuje řešení výzkumných a vývojových projektů zaměřených především na:

 • dosažení energetických a materiálových úspor při realizaci a provozování železničních staveb
 • zefektivnění udržovacích a opravných prací železniční infrastruktury
 • osvojování progresivních stavebních a montážních technologií
 • využívání recyklovaných a regenerovaných materiálů
 • minimalizaci vlivu hluku a vibrací na životní prostředí
 • optimalizaci procesu přípravy a rozsahu modernizace železniční infrastruktury

Souběžně Rada VaV vychází z hlavních cílů a záměrů dopravní politiky EU – „Bílé knihy“, dalších dispozic Evropského společenství a především ze strategických materiálů MDČR i záměrů průmyslových společností – členů Technologické platformy.

Rada VaV se vyjadřuje k připravovaným záměrům spojeným s řízením odborných aktivit Technologické platformy. Posuzuje výsledky vybraných projektů Technologické platformy a navrhuje rozšíření možností aplikace výsledků vybraných projektů v praxi (činnosti) českého železničního průmyslu i železničních podniků. K tomu připravuje náměty spojené:

 • se zaměřením projektů Technologické platformy, jejich cílů z hlediska využití moderního matematického aparátu, matematických metod a navazujícího využívání výpočetní techniky vč. specializovaných softwarových prostředků
 • s využíváním nových metod snímání, měření příslušných veličin a jejich vyhodnocování v rámci zkoušek železniční techniky.

Rada VaV se současně podílí na:

 •  přípravě konkrétních námětů
 • příspěvcích Technologické platformy ke zpracování zásadních dokumentů týkajících se evropské dopravy, zvláště pak železniční
 • na rozšíření účasti partnerů – členů Technologické platformy na výuce technických univerzit, zaměření jejich diplomových a doktorských prací navazujících na činnost Technologické platformy; současně na přípravě podílu univerzit na funkci nově zřízeného Školícího střediska pro železniční interoperabilitu.

Jako podklad pro zpracování námětů a doporučení postupuje kancelář Technologické platformy ve spolupráci s expertními skupinami Radě VaV pololetně informaci o stavu přípravy a průběhu řešení projektů platformy.

Personnel Structure of the Council

Jméno

Funkce

Předseda Rady VaV

Ing. Pavel Stoulil

ČVUT

Zástupci technických univerzit

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

ČVUT

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.

ČVUT

prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

UPA

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

VUT Brno

Zástupci evropských organizací

Ing. Libor Lochman, Ph.D.

CER

Ing. Imrich Korpanec, CSc.

EFRTC

Ing. Jozef Fázik

UIC

Členové – zástupci orgánů navazujících svou řídicí činností na zaměření Technologické platformy

Ing. Jindřich Kušnír

MD ČR

Ing. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

SŽDC, s.o.

Experti – členové s odbornými znalostmi a zkušenostmi spojenými s železniční infrastrukturou

Ing. Jiří Smolík

Subterra a.s.

Ing. Petr Kaván, Ph.D.

VUZ, a.s.

Členové z titulu funkcí v Technologické platformě spojených s jejími odbornými aktivitami

Ing. Bohuslav Dohnal

výkonný ředitel

Ing. Ivo Malina, CSc.

sekretář předsedy SR

Ing. Vladimír Kampík

koordinátor mezinárodní spolupráce