Fulltext

Česky English
Breadcrumb navigation

Home > Professional Activities > Expert Groups > Control Command Signalling

CONTROL COMMAND SIGNALLING

1.        Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

Expertní průřezová skupina "Řízení a zabezpečení" dále jen CCS podle anglického pojmenování Control Command and Signalling, která pracuje v rámci spolku "Interoperabilita železniční infrastruktury".

Zaměření skupiny CCS je na oblast zabezpečovací techniky na železnici a to zejména z pohledu Interoperability Evropského železničního prostoru.

 2.        Obsah činnosti Expertní skupiny

 

ETCS

  • Sledování a aktivní ovlivňování Přílohy A TSI CCS, které se vydávají formou rozhodnutí EK, která popisuje ETCS. Specifikace ETCS se vyvíjí a jsou publikovány v jednotlivých vydáních základních verzí těchto specifikací, tzv. Baselines, aktuálně (2016) jsou dle rozhodnutí EK 2015/14, měnící rozhodnutí EK 2012/88/EU, platné ve dvou verzích: v Baseline 2 (Subsetu-026 2.3.0d -oficiálně jde o Subset-026 ve verzi 2.3.0 se zapracovanými požadavky na změny dle Subsetu-108 verze 1.2.0) a v první údržbě Baseline 3 (specifická verze Subsetu-026 3.4.0). Verze všech platných dokumentů obsahujících specifikace ETCS jsou zveřejňovány na webových stránkách ERA.

Další rozvoj ETCS a moderních systémů řízení dopravy

  • Spolupodílení se na dalším rozvoji systému ETCS, jeho doplňkových součástí. Tyto činnosti jsou jak ve formě výzkumu a vývoje, tak přímo již fáze specifikační, kdy se vytváří popis standardizovaných rozhraní mezi jednotlivými systémy.

Odborné konzultace a osvětová činnost

  • V neposlední řadě je osvětová činnost o bezpečnosti dopravy na železnici, trendech a budoucnosti, ale také poučení z rozborů mimořádných událostí a jejich rozbor.

Posuzování a hodnocení produkce

  • Certifikační autority pro výrobky CCS. V rámci technologické platformy působí následující Akreditované instituce: Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní ČVUT a Akreditovaný certifikační orgán Výzkumného ústavu železničního. Mimo technologickou platformu působí ještě Certifikační orgán pro výrobky (COV) EUROSIGNAL.
  • Notifikovanými osobami pro oblast řízení a zabezpečení – jak FD ČVUT (Autorizovaná a notifikovaná osoba při Fakultě dopravní ČVUT ), tak i VÚŽ (Autorizovaná / Notifikovaná osoba Výzkumného ústavu železničního) jsou Notifikovanými osobami pro oblast řízení a zabezpečení.
  • Veškeré výše zmíněné instituce jsem velmi důležitou součástí železničního systému, protože každý prvek zabývající se bezpečností musí být před nasazením do provozu posouzen a schválen z pohledu souladu s Evropskými normami (Certifikační orgány) a s požadavky evropské interoperability (Notifikovanými osobami).
  • Spolupráce Evropských Notifikovaných osob v rámci organizace NB Rail.

 

  3.        Složení Expertní skupiny

Vedoucí ES

Ing. Vladimír Kampík 

Zástupce vedoucího ES

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský

Členové ES

Ing. Ladislav Polcar

Ing. Karel Beneš

Ing. Ladislav Kovář

doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Ing. Michal Pavel

Ing. Ivan Tuháček, Ph.D.

Další spolupracovníci

 

4.        Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

Expertní skupina IRRB

Poskytování informací o výzkumném programu Shift2Rail

5.        Přehled realizovaných projektů v období od 2014

Monitoring přítlačné síly

Program / gestor

SŽDC

Doba řešení

2013

 

Cílem bylo navrhnout instalaci technického zařízení, které bude ve vybraných bodech nepřetržitě kontrolovat velikost přítlační síly pantografu působící na trolejový vodič a zdvih trolejového vodiče při jízdě EHV a zajistit tak podmínky pro bezporuchový provoz trakčního vedení. V konečném důsledku bude cílem systému přenést získané informace do systému řízení infrastruktury a tak kontrolovat za provozu stav EHV, což umožní včas zasáhnout v případech, kdy nejsou dodrženy normami stanovené hodnoty přítlačné síly.

 

Projekt 3InSat - Train Integrated Safety Satellite System Demonstration

Program / gestor

ESA Evropská vesmírná agentura ARTES-20

Doba řešení

2012–2014

 

Demonstrační projekt využití bezpečné lokalizace vlaku pomocí GNSS pro regionální tratě. Projekt byl řešen 2012–2014, Výsledkem byl prototyp vozidlového terminálu a příslušné pozemní infrastruktury, zajišťující bezpečnou lokalizaci vlaku na bázi GNSS pro regionální a nákladní tratě, s cílem využít vozidlové i stacionární části systému ETCS, plně nahradit eurobalízy a zahrnout ověření jiných technologií komunikace vozidlové části s RBC než GSM-R (satelitní komunikace, TETRA apod.)

 

    Projekt SATLOC - Satellite based operation and management of local low traffic lines

Řešitel / spoluřešitelé projektu

AŽD Praha/ UIC (Siemens/Invensys, Ansaldo STS, Univerzita Linz)

 

Projekt řešen 2012–2014, 8 partnerů pod vedením UIC (Siemens/Invensys, Ansaldo STS, Univerzita Linz). Výsledkem byl prototyp vozidlového terminálu a radioblokové centrály, zajišťující bezpečné řízení vlaku s využitím lokalizace pomocí GNSS pro regionální tratě, s cílem do značné míry zajistit slučitelnost se stacionární částí systému ETCS a plně nahradit Eurobalízy.

 

 Podpora ERA při tvorbě specifikací systému ETCS