Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Infrastruktura

Expertní skupina INFRASTRUKTURA

1.     Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

         

 

Charakteristika odborného zaměření: 

-       skupina je zaměřena na podmínky interoperability, navazující normy a technická řešení pro podsystém Infrastruktura

Cíle odborného zaměření:

-       vytvářet podporu pro zástupce v evropských institucích a pracovních skupinách (CER, ERA, NBRail, CEN);

-       vytvářet podmínky pro členy TP v oblasti činnosti VaVaI, pro vytváření a vstup členů do konsorcií národních (TAČR, GAČR) a mezinárodních projektů (Shift2Rail, Horizon2020) zaměřených na potřeby členů TP

 

 

2.     Obsah činnosti Expertní skupiny

   

 

Činnost ES se soustředí do následujících oblastí:

 

a)      Příprava a pořádání workshopů a školicích aktivit v oblasti podsystému Infrastruktura

b)      Podpora přípravy a realizace projektů zaměřených na efektivní, udržitelnou dopravní infrastrukturu s ohledem vlivu na životní prostředí

c)      Spolupráce se zahraničními partnery – Španělská železniční technologická platforma (PTFE), Švédský královský technologický institut (KTH), University of Applied Sciences St. Pölten

d)     Účast na zahraničních konferencích a výstavách (CETRA, ŽDC, Innotrans apod.)

e)      Podpora zahraničních stáží (TU Dresden, ŽU v Žilině, TU Vilnius, Newcastle Universityapod.)

 

 

       

3.     Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Roman Adamek

Členové ES

Ing. Jan Čihák

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Ing. Leoš Horníček, Ph.D.

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

prof. Ing Alena Kohoutková, CSc.

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.

Ing. Danuše Marusičová

Ing. Zbyněk Mynář

Ing. Marek Pětioký

Ing. Miroslav Procházka

Ing. Tomáš Říha

Ing. Marek Smolka

Ing. Jiří Studnička

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Ing. Filip Ševčík

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.

Ing. Jan Valehrach

doc. Ing. Jan Vodička CSc.

Ing. Ivan Vukušič, Ph.D.

Další spolupracovníci

 

 

 

 

 

4.     Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

 

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Úkoly technického rozvoje

Projekt TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

České vysoké učení technické v Praze

Projekty TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Úkoly technického rozvoje SŽDC

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (DT)

Projekty TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění, Provozní diagnostika kvalitativních ukazatelů koleje železničních tratí měřením její prostorové deformace

Shift2Rail (Horizon2020) – S-CODE

ŽPSV a.s.

Projekt TAČR Podpražcové podložky

VUZ a.s.

Úkoly technické rozvoje SŽDC

SKANSKA a.s.

Projekt TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Univerzita Pardubice

Shift2Rail (Horizon2020) – SCODE

Vysoké učení technické v Brně

Projekty TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění, Pražce s pružnou ložnou plochou

Shift2Rail (Horizon2020) – S-CODE

Úkoly technické rozvoje SŽDC

  

5.     Přehled realizovaných projektů v období od 2014

 

Název projektu/ Akronym:

 

Číslo projektu:

Program financování:

Období realizace:

Příjemce:

Konsorcium:

Cíl/ Přínos projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu

(CESTI)

TE01020168

TAČR, program Centra kompetence

2013 - 2019

ČVUT v Praze

viz www.cesti.cz

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Název projektu/Akronym: 

Číslo projektu:

Program financování:

Období realizace: 

Příjemce: 

Konsorcium:

 

Cíl/ Přínos projektu

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

TA01031297

TAČR, program Alfa

2011 - 2015

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební  

VUT v Brně, Fakulta stavební

Cílem projektu je omezení dynamických účinků vznikajících při průjezdu železničních vozidel výhybkami. Toto omezení vede ke zlepšení kvality železniční dopravy na straně vozidel, trati i cestujících. Projekt je zaměřen na návrh technického řešení železniční výhybkové konstrukce se zpružněným upevněním kolejnic pro varianty uložení v kolejovém loži i na pevné jízdní dráze. Nové uzly upevnění musí být ověřeny předepsanými laboratorními zkouškami a validací v trati včetně příslušných měření. Výstupy musí rovněž splňovat požadavky jak pro interoperabilitu dle příslušných TSI, tak EN a certifikáty. Předpokládá se, že řešení bude využíváno v síti SŽDC, ŽSR i pro exportní aktivity.

 

6.     Informace o uskutečněných aktivitách ES

          

 

  • Organizace workshopů

 

2014:

-          Betonové pražce a pevná jízdní dráha

-          Navrhování železničních staveb v souvislosti s legislativou týkající se interoperability zaměřené na osoby se sníženou schopností orientace a pohybu

-          Geosyntetika v tělese železničního spodku

 

2015:

-          Výhybky a výhybkové konstrukce. Vady kolejnic

-          Zkušební metody v oblasti železniční infrastruktury

-          Stavba interoperabilních železničních tunelů

-          Letní technická škola pro doktorandy

 

2016:

-                                    Geometrické parametry koleje

 

  • Zastoupení v evropských institucích a pracovních skupinách:

 

Pracovní skupiny CER:

-            WG Infrastructure (Infrastruktura)

-            WG Dynamic Behaviour of RST (Dynamické chování kolejových vozidel)

-            WG Safety in Railway Tunnels; (Bezpečnost v železničních tunelech)

-            WG Register of Railway Infrastructure (Registr železniční infrastruktury)

-            WG Persons with Reduced Mobility (Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace)

Pracovní skupiny CEN TC 256 Railway applications, SC 1:

-            WG 15 Track Design Parameters (Konstrukční parametry návrhu polohy koleje)

-            WG 16 Sleepers and Bearers (Pražce příčné a výhybkové)

-            WG 18 Switches and Crossings (Výhybky a výhybkové konstrukce)

-            WG 21 Acceptance of Track Works (Přejímka prací na koleji)

-            WG 28 Track Geometry Quality (Kvalita geometrie koleje)

-            WG 32 Gauges (Průjezdné průřezy a obrysy)

-            WG 46 Ballastless Track (Pevná jízdní dráha)

-            SG Track Bridge Interaction (Interakce most kolej)

 

NB Rail

 

  • Podpora přípravy a realizace projektů

 

Příprava a podávání projektů:

-            S-CODE: Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (Optimální návrh a hodnocení výhybek a výhybkových konstrukcí), S2R-OC-IP3-01-2016

 

Informační workshopy:

-            Legislativa a organizace vědy a výzkumu v ČR

-            Informační zdroje pro vědu a výzkum

-            Hodnocení vědy a výzkumu v ČR

 

  • Spolupráce se zahraničními partnery

 

-            Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice, Aktion, VUT v Brně, University of Applied Sciences St. Pölten