Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Infrastruktura

Expertní skupina INFRASTRUKTURA (ES INF)

1.     Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

         

 

Charakteristika odborného zaměření: 

-       skupina je zaměřena na podmínky interoperability, navazující normy a technická řešení pro podsystém Infrastruktura

Cíle odborného zaměření:

-       vytvářet podporu pro zástupce v evropských institucích a pracovních skupinách (CER, ERA, NBRail, CEN);

-       vytvářet podmínky pro členy TP v oblasti činnosti VaVaI, pro vytváření a vstup členů do konsorcií národních (TAČR, GAČR) a mezinárodních projektů (Shift2Rail, Horizon2020) zaměřených na potřeby členů TP

 

 

2.     Obsah činnosti Expertní skupiny

   

 

Činnost ES se soustředí do následujících oblastí:

 

a)    Příprava a pořádání workshopů a školicích aktivit v oblasti podsystému Infrastruktura

b)    Podpora přípravy a realizace projektů zaměřených na efektivní, udržitelnou dopravní infrastrukturu s ohledem vlivu na životní prostředí

c)    Spolupráce se zahraničními partnery – Španělská železniční technologická platforma (PTFE), University of Applied Sciences St. Pölten, University of Birmingham

d)    Účast na domácích i zahraničních konferencích a výstavách (CETRA, ŽDC, Innotrans apod.)

e)    Podpora zahraničních stáží (TU Dresden, ŽU v Žilině, TU Vilnius, Newcastle University, TU Madrid, TU Bilbao, TU Zagreb apod.)

 

 

       

3.     Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Leoš Horníček, Ph.D.

Členové ES

Ing. Ivan Vukušič, Ph.D.

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.

Ing. Danuše Marusičová

Ing. Zbyněk Mynář

Ing. Marek Pětioký

Ing. Miroslav Procházka

Ing. Tomáš Říha

Ing. Marek Smolka, MBA

Ing. Jiří Studnička

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Ing. Filip Ševčík

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.

Ing. Jan Valehrach

doc. Ing. Jan Vodička CSc.

Ing. Libor Culík

Další spolupracovníci

 

 

 

 

 

4.     Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

 

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

Správa železnic, státní organizace

Úkoly technického rozvoje

Projekt TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

České vysoké učení technické v Praze

Projekty TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Úkoly technického rozvoje Správy železnic

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (DT)

Projekt Shift2Rail (Horizon2020) S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation

Projekty TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění, Provozní diagnostika kvalitativních ukazatelů koleje železničních tratí měřením její prostorové deformace

ŽPSV a.s.

Projekt TAČR Pražce s pružnou ložnou plochou

Vývoj nových konstrukcí předpjatých betonových pražců pro vysokorychlostní trati

VUZ a.s.

Úkoly technické rozvoje Správy železnic

SKANSKA a.s.

Projekt TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Univerzita Pardubice

Projekt Shift2Rail (Horizon2020) S-CODE

Vysoké učení technické v Brně

Projekt Shift2Rail (Horizon2020) S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation)

Projekty TAČR Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění, Pražce s pružnou ložnou plochou

Úkoly technické rozvoje Správy železnic

  

5.     Přehled realizovaných projektů v období od 2014

 

Název projektu/ Akronym:

 Číslo projektu:

Program financování:

Období realizace:

Příjemce:

Konsorcium:

Cíl/ Přínos projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation

 

 Shift2Rail, Open Call, IP3

 2016 – 2019

University of Birmingham

viz www.s-code.info

Projekt "Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation" (Optimální návrh a hodnocení výhybek a výhybkových konstrukcí S-CODE) byl řešen s finanční podporou společného podniku Shift2Rail. Výzkum byl zaměřen na radikálně nové způsoby, jakými vlaky přecházejí s koleje na kolej, a jeho cílem je přispět k vývoji výhybky a výhybkových konstrukcí nové generace. Řešení projektu S-CODE se věnovalo technologickým vizím použitelným v budoucí konstrukci výhybek a výhybkových konstrukcí, a to jak s ohledem na celkovou architekturu konstrukce výhybek, tak na zařízení v oblasti diagnostiky, ovládání a zabezpečení, samotné konstrukce kolejové jízdní dráhy i souvisejících technologických postupů. Výseldky řešení projektu významně přispějí k naplňování MAAP (Víceletého plánu činnosti) společného podniku Shift2Rail 

Název projektu/ Akronym:

Číslo projektu:

Program financování:

Období realizace:

Příjemce:

Konsorcium:

Cíl/ Přínos projektu

 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) 

TE01020168

TAČR, program Centra kompetence

2013 - 2019

ČVUT v Praze

viz www.cesti.cz

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

 

 

Název projektu/Akronym: 

Číslo projektu:

Program financování:

Období realizace: 

Příjemce: 

Konsorcium:

 

Cíl/ Přínos projektu

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

TA01031297

TAČR, program Alfa

2011 - 2015

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební  

VUT v Brně, Fakulta stavební

Cílem projektu je omezení dynamických účinků vznikajících při průjezdu železničních vozidel výhybkami. Toto omezení vede ke zlepšení kvality železniční dopravy na straně vozidel, trati i cestujících. Projekt je zaměřen na návrh technického řešení železniční výhybkové konstrukce se zpružněným upevněním kolejnic pro varianty uložení v kolejovém loži i na pevné jízdní dráze. Nové uzly upevnění musí být ověřeny předepsanými laboratorními zkouškami a validací v trati včetně příslušných měření. Výstupy musí rovněž splňovat požadavky jak pro interoperabilitu dle příslušných TSI, tak EN a certifikáty. Předpokládá se, že řešení bude využíváno v síti SŽDC, ŽSR i pro exportní aktivity.

 

6.     Informace o uskutečněných aktivitách ES

          

 

  • Organizace workshopů

 

2014:

-          Betonové pražce a pevná jízdní dráha

-          Navrhování železničních staveb v souvislosti s legislativou týkající se interoperability zaměřené na osoby se sníženou schopností orientace a pohybu

-          Geosyntetika v tělese železničního spodku

 

2015:

-          Výhybky a výhybkové konstrukce. Vady kolejnic

-          Zkušební metody v oblasti železniční infrastruktury

-          Stavba interoperabilních železničních tunelů

-          Letní technická škola pro doktorandy

 

2016:

                           -       Geometrické parametry koleje

       2017:

             -    Oprava a údržba železničních drah

             -    Hodnocení dynamických účinků v koleji

             -    Novinky v oblasti posuzování interoperability

      2019:

            -     Popis sítě SŽDC

            -     Technologie výstavby pilotních úseků VRT v ČR

 

  • Zastoupení v evropských institucích a pracovních skupinách:

 

Pracovní skupiny CER:

-            WG Infrastructure (Infrastruktura)

-            WG Dynamic Behaviour of RST (Dynamické chování kolejových vozidel)

-            WG Safety in Railway Tunnels; (Bezpečnost v železničních tunelech)

-            WG Register of Railway Infrastructure (Registr železniční infrastruktury)

-            WG Persons with Reduced Mobility (Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace)

Pracovní skupiny CEN TC 256 Railway applications, SC 1:

-            WG 15 Track Design Parameters (Konstrukční parametry návrhu polohy koleje)

-            WG 16 Sleepers and Bearers (Pražce příčné a výhybkové)

-            WG 18 Switches and Crossings (Výhybky a výhybkové konstrukce)

-            WG 21 Acceptance of Track Works (Přejímka prací na koleji)

-            WG 28 Track Geometry Quality (Kvalita geometrie koleje)

-            WG 32 Gauges (Průjezdné průřezy a obrysy)

-            WG 46 Ballastless Track (Pevná jízdní dráha)

-            SG Track Bridge Interaction (Interakce most kolej)

 

NB Rail

 

  • Podpora přípravy a realizace projektů

 

Příprava a podávání projektů:

-            TAČR DOPRAVA 2020+, Výhybka 4.0

-      Shift2Rail S2R-0C-IP3-01-2020: Next Generation Track Transition Zones

-      Shift2Rail S2R-OC-IPX-01-2020: Innovation in guided transport

Informační workshopy:

-            Legislativa a organizace vědy a výzkumu v ČR

-            Informační zdroje pro vědu a výzkum

-            Hodnocení vědy a výzkumu v ČR