Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Rozhraní

 Expertní skupina ROZHRANÍ (ES RH)

1.    Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny 

         

 

Cíl odborného zaměření:

·      zvýšení konkurenceschopnosti a odbornosti spolupracujících subjektů (v rámci TP i mimo ni) v oboru drážních vozidel, konkrétně na jeho rozhraní s ostatními subsystémy železničního oboru

Priority práce skupiny:

·      snaha o posílení dlouhodobé spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti rozhraní drážních vozidel

·      posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce

·      zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů

Charakteristika skupiny:

·      projektově zaměřený pracovní tým odborníků, který svou specializací pokrývá širokou problematiku drážních vozidel a jejich rozhraní

·      sdílení souvisejících odborných i organizačních znalostí mezi hlavními členy skupiny i v rámci celé TP

 

 

  2.    Obsah činnosti Expertní skupiny     

 

Témata práce:

Kolejové vozidlo-hlukové emise a vibrace

·      hlukové emise v systému železnice, účinnost protihlukových opatření, praktické provádění a vyhodnocování souvisejících zkoušek, výzkum hlukových parametrů na styku kolo-kolejnice, vývoj nových měřicích a testovacích zařízení

Kolejové vozidlo-kolej

·      silové účinky v kontaktu kolo-kolejnice, výzkum v oblasti měřicí technologie, nové postupy vyhodnocování, výzkum bezpečnostně relevantních parametrů vozidel při jejich postavení na zborcené koleji, vliv příčného nevyrovnaného zrychlení

Kolejové vozidlo-interiér

·      aplikovaný výzkum vlivu vlastností prvků v interiéru vozidla na pasivní bezpečnost cestujících, simulace pohybu osob v interiéru při nárazu vozidla a jejich možných zranění, mezinárodní legislativa, požadavky na protipožární vlastnosti prvků v interiéru

Kolejové vozidlo-aerodynamika

·      měření konkrétních silových účinků, související mezinárodní legislativa, vliv okolních podmínek na výsledky měření 

Kolejové vozidlo-rozměry

·      požadavky na konstrukční rozměry drážních vozidel z pohledu mezních (vztažných) rozměrů, mezinárodní legislativa, vazba na relevantní technické vlastnosti vozidel

Kolejové vozidlo-obecná bezpečnost provozu

·      vztah mezi vlastnostmi komponentů vozidel (intenzita / frekvence poruch) a jeho výslednou pravděpodobnou frekvencí mimořádné události

Pracovní výstupy: výzkumné zprávy, zprávy z měření, posudky, funkční a průmyslové vzory, příspěvky pro činnost pracovních týmů, konzultace, spolupráce

Přínos pro interoperabilitu: příspěvky do diskuse o aktualizaci mezinárodní legislativy, účast na práci řady mezinárodních skupin uvedeného zaměření 

 

 3.    Složení Expertní skupiny

Vedoucí ES

Ing. Zdeněk Malkovský, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Jiří Jelének

Členové ES

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

Ing. Jiří Hanuš

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

Ing. Lukáš Hejzlar

Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Další spolupracovníci

 

pracovníci společností působících v oblasti drážních vozidel

 

4.  Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

 

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

Elektrizace železnic Praha, a.s.

souvislosti rozhraní sběrač-trolejové vedení

VUZ, a.s.

hlukové emise, vibrace, jízdně technické vlastnosti vozidel

ČVUT Fakulta stavební

interiér a jeho požární vlastnosti

UPa, DFJP

hlukové emise, vibrace

ZČU

vlastnosti interiérů, pasivní bezpečnost

Eurosignal a.s.

obecná bezpečnost provozu vozidel podle CSM RA

Skanska a.s.

hodnocení speciálních vozidel 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

po dohodě účast na pořádaných akcích

 

 

5.    Přehled realizovaných projektů v období od 2014           

          

Název projektu/ Akronym:  Secured Urban Transportation –European Demonstration / SECUR-ED

Číslo projektu: 7FP, GA No. 261605
Program financování: účastníci + dotace EU

Období realizace: 2011–2014

Finance: celkový rozpočet 40 mil EUR
Příjemce:
 Thales TCS, Fr.

Koordinátor: Thales TCS, Fr.

Konsorcium: 40 evropských a asijských společností (role VÚKV: člen Advisory Group Industry)

Cíl/ Přínos projektu: zvýšení obecné bezpečnosti při provozu drážních vozidel v městských dopravních systémech

 

Název projektu/ Akronym:  Technika pro měření silových účinků v kontaktu kolo-kolejnice / TESIL

Číslo projektu: TA 02030776
Program financování: účastníci + dotace TA ČR

Období realizace: 2011–2015

Finance: celkový rozpočet 21,4 mil. Kč
Příjemce:
 VÚKV a.s.

Koordinátor: VÚKV a.s.

Konsorcium: + UPa  

Cíl/ Přínos projektu: výzkum v oblasti měřicí technologie pro stanovení silových poměrů mezi kolem a kolejnicí

 

Název projektu/ Akronym:  Pokročilé postupy stacionárních zkoušek kolejových vozidel / TWIST

Číslo projektu: TH 0101529
Program financování: účastníci + dotace TA ČR

Období realizace: 2015–2018

Finance: celkový rozpočet 17,42 mil. Kč
Příjemce:
 VÚKV a.s.

Koordinátor: VÚKV a.s.

Konsorcium: VÚKV a.s.

Cíl/ Přínos projektu: aplikovaný výzkum v oblasti zjišťování bezpečnostně relevantních parametrů kolejových vozidel

 

Název projektu/ Akronym:  Centrum kompetence drážních vozidel / CKDV

Číslo projektu: TE 01020038
Program financování: účastníci + dotace TA ČR

Období realizace: 2012–2019

Finance: celkový rozpočet 340,23 mil. Kč
Příjemce:
 ZČU

Koordinátor: ZČU

Konsorcium: + UPa, ČVUT, VZLÚ a.s., Eurosignal a.s., CZ LOKO a.s., DAKO-CZ a.s., LEGIOS a.s., MSV elektronika s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s., Škoda Transportation a.s., VÚKV a.s., Wikov MGI a.s. (stav v době schválení projektu)  

Cíl/ Přínos projektu: zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oboru drážních vozidel, posílení spolupráce v oboru, mobility výzkumných pracovníků, výzkumu a vývoje v oboru drážních vozidel

 

Název projektu/ Akronym:  Hodnocení jízdních vlastností vozidel ve stísněných směrových poměrech v návaznosti na zvýšené zatížení koleje a riziko vykolejení vlivem velkých tlačných sil v soupravách vozů
Program financování: účastníci

Období realizace: 2017-2018

Finance: celkový rozpočet 3 mil. Kč

Konsorcium: SŽDC, DFJP UPa, VÚKV  

Cíl/ Přínos projektu: získání podkladů pro stanovení pravidel pro provoz sunutých vlaků

 

Název projektu/ Akronym:  Numerická simulace hluku vyzařovaného podvozkem při průjezdu kolejového vozidla 
Program financování: účastníci

Období realizace: 2017-2018

Finance: celkový rozpočet 13,2 mil. Kč

Konsorcium: VÚKV, MECAS ESI   

Cíl/ Přínos projektu: získání podkladů pro vytvoření metodiky stavby modelu trati a kola pro simulaci průjezdu vozidla

 

  6.    Informace o uskutečněných aktivitách ES             

 

- účast na práci TP (Správní rada, konference, jednání, dokumenty TP)

- účast na práci skupiny ACRI Akademie (např. semináře o nové legislativě v oblasti drážních předpisů)

- externí výuka na ČVUT a UPa

- školení účastníků doktorandského studia, obor Kolejová vozidla

- práce ve skupinách národní a mezinárodní standardizace: WG1, 2, 10, 21, 32, 47, WG 1 ISO

- účast na odborných seminářích ERA

- účast na práci pracovní skupiny ERA

- veletrhy, odborná setkávání...národní, mezinárodní

- člen organizace UNIFE

- účast na mezinárodních akcích souvisejících s programem S2R