Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > System Solutions

 Expertní skupina SYSTEM SOLUTIONS

1.      Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

 

Expertní skupina “System Solutions“, která pracuje v rámci Zájmového sdružení právnických osob “Interoperabilita železniční infrastruktury“, tvoří jednu ze základních skupin Technologické platformy. Skupina je řízena ředitelem odboru strategie SŽDC, s. o. Mgr. Ing. Radkem Čechem, Ph.D.

Hlavní cíle odborného zaměření skupiny jsou:

  •             Přenášení výstupů jednotlivých expertních skupin do činnosti vrcholových evropských železničních institucí a orgánů (SERAC, RISC, CER, …).
  •            Tvorba národní pozice k dokumentům projednávaných v evropských železničních institucích a orgánech.
  •            Sdílení souvisejících odborných i organizačních znalostí a podpora pro expertní skupiny a odborníky v rámci celé TP.
  •            Vytváření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a podpora při zapojení expertů do evropských institucí.
  •           Zvýšení odbornosti spolupracujících organizací a subjektů na národní úrovni a tím zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.

 

 

2.      Obsah činnosti Expertní skupiny

 

Expertní skupina (ES) „System Solutions“ svojí činností navazuje na činnost ostatních pracovních skupin. Smyslem je koordinace a přenášení výstupů ostatních skupin do činnosti vrcholových orgánů SERAC, RISC a CER Working Group ERA Steering Unit.

Expertní skupina vytváří prostředí pro diskuzi aktuálně řešených problémů, souvisejících s celým standardizačním procesem, směřujícím k vytvoření podmínek interoperability a je významnou podporou pro celou skupinu odborníků, podílejících se na tomto procesu na různých úrovních od přípravy směrnic a jejich aplikačních dokumentů a manuálů až po přípravu evropských norem.

V rámci expertní skupiny jsou diskutovány aktuální projednávané problémy v RISC, SERAC a CER Working Group ERA Steering Unit. Členové ES dále v rámci svého působení projednávají přednesenou problematiku se zainteresovanými osobami jednotlivých skupin, hledají aplikace výsledků získaných v rámci vědecké a výzkumné činnosti a jejich dopad na projednávání dotčených okruhů. Získané poznatky a náměty jsou dále předávány zástupcům, kteří je tlumočí na zasedáních pracovních skupin a orgánů.

Tvorba národní pozice k navrhovaným a připravovaným dokumentům v evropské legislativě v železniční dopravě je tak velmi komplexní a komplikovanou záležitostí zahrnující problematiku celé železnice. Pozice prezentované v evropských orgánech navíc musí být koordinované a vzájemně provázané. Současně musí být provázány s činností ostatních expertních skupin. Velkým přínosem je pak spolupráce s univerzitami, kdy například dokumenty schválené RISC se stávají učebním materiálem a současně tak dochází k podnětům na zadávání odborných prací stejně jako podnětů pro vědu a výzkum.

 

 

3.      Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Martin Švehlík

Členové ES

Ing. Petr Kolář

Ing. Václav Souček, Ph.D. 

Další spolupracovníci

další pracovníci společností působících v oblasti železniční dopravy.

 

4.      Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

 

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

VUŽ, VUKV

Interoperabilita, implementace TSI, tvorba národní pozice pro RISC

UPa, DFJP, ČVUT, VUT

Evropská legislativa (Nařízení, Směrnice,…), zapojení členů skupiny do výuky, tvorba pozice RISC

Interně SŽDC

Interoperabilita, implementace TSI, tvorba národní pozice pro RISC

AŽD

Interoperabilita, implementace TSI,…

5.      Přehled realizovaných projektů v období od 2014

 

   

Název projektu/Akronym: Preparatory studies and activities of organizational structures of Rail Freight Corridor 5

Číslo projektu: 2012-EU-94126-S

Program financování: Dotace EU až do výše 50% uznatelných nákladů

Období realizace: 01/03/2013 až 31/12/2015

Finance: celkový rozpočet 1 930 000 EUR

Koordinátor: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA

Konsorcium: PKP PLK SA, SŹDC,s.o., ŹSR, OBB-INFRASTRUKTUR AG, RFI, SŹ

Cíl/ Přínos projektu: Přípravné činnosti a aktivity potřebné pro založení organizační struktury železničního nákladního koridoru RFC 5 (Baltsko-jadranský koridor) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.

 

Název projektu/ Akronym: Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a interakce s TSI - Infrastruktura 

Číslo projektu: S-204-430/2014

Program financování: OP Doprava

Období realizace: 01/01/2014 až 31/12/2015

  

 

6.      Informace o uskutečněných aktivitách ES

   

     TP:

·  Účast na práci TP (Správní rada, konference, jednání, dokumenty TP).

·  Účast na práci skupiny ACRI Akademie (např. semináře o nové evropské legislativě v oblasti železniční dopravy).

·  Externí výuka a spolupráce na UPa, ZČU a ČVUT.

·  Školení účastníků doktorandského studia.

·  Aktivní účast na odborných mezinárodních a národních konferencích a seminářích (UIC, ERA, etc.)

·  Členství v evropských institucích a organizacích a aktivní účast na jejich jednáních (RISC, SERAC a CER Working Group ERA Steering Unit).

·  Účast na mezinárodních akcích souvisejících s evropskou legislativou a TSI.

·  Koordinace a tvorba pozice RISC.

 

IRICoN:

·  Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

·  Interoperabilita v evropském a národním měřítku.

·  Zprostředkování informací o přípravě a zavádění evropské legislativy v železniční dopravě.

·  Organizace a zajištění konferencí, jednání, zpracování dokumentů v rámci projektu IRICoN.