Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > System Solutions

 Expertní skupina SYSTEM SOLUTIONS (ES SySo)

1.      Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

 Expertní skupina “System Solutions“, která pracuje v rámci Zájmového sdružení právnických osob “Interoperabilita železniční infrastruktury“, tvoří jednu ze základních skupin Technologické platformy. Skupina je řízena ředitelem odboru mezinárodních vztahů státní organizace Správa železnic Mgr. Ing. Radkem Čechem, Ph.D.

Hlavní cíle odborného zaměření skupiny jsou:

 •             Přenášení výstupů jednotlivých expertních skupin do činnosti vrcholových evropských železničních institucí a orgánů (SERAC, RISC, CER, …).
 •            Tvorba národní pozice k dokumentům projednávaných v evropských železničních institucích a orgánech.
 •            Sdílení souvisejících odborných i organizačních znalostí a podpora pro expertní skupiny a odborníky v rámci celé TP.
 •            Vytváření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a podpora při zapojení expertů do evropských institucí.
 •           Zvýšení odbornosti spolupracujících organizací a subjektů na národní úrovni a tím zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.

 

2.      Obsah činnosti Expertní skupiny

 

Expertní skupina „System Solutions“ (ES SS) svojí činností navazuje na činnosti ostatních expertních pracovních skupin. Hlavním smyslem její činnosti je koordinace a přenášení výstupů ostatních skupin do činnosti vrcholových evropských orgánů jako jsou RISC (Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost), CER Steering Unit (Řídící výbor Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností), Working Groups ERA (Pracovní skupiny Evropské agentury pro železnice) a Working Group SERAC pro RFC (Pracovní skupina Výboru pro jednotný evropský železniční prostor pro nákladní železniční koridory).

Expertní skupina vytváří prostředí pro diskuzi o aktuálních řešených problémech, souvisejících s celým standardizačním procesem, směřujícím k vytvoření podmínek interoperability a je významnou podporou pro celou skupinu odborníků, podílejících se na tomto procesu na různých úrovních od přípravy směrnic, jejich aplikačních dokumentů a manuálů, až po přípravu evropských norem.

V rámci expertní skupiny jsou řešeny aktuálně projednávané problémy v RISC, CER ERA Steering Unit, Working Groups CER a SERAC pro RFC a jejich možné dopady do prostředí české železnice. Členové expertní skupiny dále v rámci svého působení projednávají přednesenou problematiku se zainteresovanými osobami jednotlivých skupin, hledají aplikace výsledků získaných v rámci vědecké a výzkumné činnosti a jejich dopady na projednávání dotčených okruhů. Získané poznatky a náměty jsou dále předávány zástupcům, kteří je tlumočí na zasedáních pracovních skupin a orgánů.

Tvorba národní pozice k navrhovaným a připravovaným dokumentům v evropské legislativě v železniční dopravě je tak velmi komplexní a komplikovanou záležitostí zahrnující problematiku celé železnice. Pozice prezentované v evropských orgánech navíc musí být koordinované a vzájemně provázané. To si vyžaduje úzkou spolupráci a návaznost s činnostmi ostatních expertních skupin. Velkým přínosem je i spolupráce s univerzitami, kdy například dokumenty schválené RISC se aktuálně stávají učebním materiálem a současně tak dochází k podnětům na zadávání odborných vědeckých prací stejně jako podnětů pro vědu a výzkum.

 

 

3.      Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Martin Švehlík

Členové ES

Ing. Petr Kolář

Ing. Václav Souček, Ph.D. 

Další spolupracovníci

další pracovníci společností působících v oblasti železniční dopravy.

 

4.      Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

 

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

VUŽ, VUKV

Interoperabilita, implementace TSI, tvorba národní pozice pro RISC

UPa, DFJP, ČVUT, VUT

Evropská legislativa (Nařízení, Směrnice,…), zapojení členů skupiny do výuky, tvorba pozice RISC

Interně Správa železnic

Interoperabilita, implementace TSI, tvorba národní pozice pro RISC

AŽD

Interoperabilita, implementace TSI,…

5.      Přehled realizovaných projektů v období od 2014

  

Název projektu/Akronym:

Preparatory studies and activities of organizational structures of Rail Freight Corridor 5

Číslo projektu: 2012-EU-94126-S

Program financování: Dotace EU až do výše 50% uznatelných nákladů

Období realizace: 01/03/2013 až 31/12/2015

Finance: celkový rozpočet 1 930 000 EUR

Koordinátor: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA

Konsorcium: PKP PLK SA, SŹDC,s.o., ŹSR, OBB-INFRASTRUKTUR AG, RFI, SŹ

Cíl/ Přínos projektu: Přípravné činnosti a aktivity potřebné pro založení organizační struktury železničního nákladního koridoru RFC 5 (Baltsko-jadranský koridor) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.

  

 

6.      Informace o uskutečněných aktivitách ES

   

     

 • Účast na práci TP (Správní rada, konference, jednání, dokumenty TP).
 • Zapojení v projektu IRICoN.
 • Účast na práci skupiny ACRI Akademie (např. semináře o nové evropské legislativě v oblasti železniční dopravy).
 • Externí výuka a spolupráce na UPa, ZČU a ČVUT.
 • Aktivní účast na odborných mezinárodních a národních konferencích a seminářích (UIC, ERA, etc.)
 • Členství v evropských institucích a organizacích a aktivní účast na jejich jednáních (RISC, SERAC, CER Working Group a CER ERA Steering Unit).
 • Účast na mezinárodních akcích souvisejících s evropskou legislativou a TSI.
 • Koordinace a tvorba pozice RISC.