Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Výzkum

  Expertní skupina VÝZKUM

  1.  Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny VÝZKUM

    

 

a)    hlavní správce výzkumných a vývojových železničních kapacit a kapacit zkušebnictví (profesní a technologické kapacity, možnosti ověřování  výsledků řešení, experimentální ověřování, laboratorní zkoušky)

b)    iniciátor přípravy pro zapojení českých řešitelských kapacit do řešitelských týmů evropských projektů v rámci evropských konsorcií, které jsou schopné administrativního a profesionálního řízení

c)    zajištění podpory železničního výzkumu prostřednictvím národních a evropských programů – prosazovaní požadavků českého železničního průmyslu, vysokého školství, záměrů výzkumných ústavů zabývajících se železničním výzkumem, vývojem a zkušebnictvím, včetně zajištění součinnosti s ETP – ERRAC

d)    reprezentace TP, univerzit a dalších členů TP, jejich profesních znalostí a vědecko-výzkumných a vývojových kapacit, zejména pro zajištění aktivní spolupráce s MD a SŽDC

e)     prosazování širší účasti a aktivní zapojení členů  TP a pracovníků MD a SŽDC na výchově studentů a doktorandů s cílem získat je pro práci na železnici.

 

 

  2.  Obsah činnosti Expertní skupiny

   

 

a)    příprava a sledování možností zapojení TP a jejich členů do projektů a další činnosti iniciativy Shift2Rail, vč. účasti na řešení projektů Shift2Rail a železniční kapitoly programu Horizont 2020

b)   zajištění supervize účasti TP a jejich členů v iniciativě S2R; souhrnné zajištění systémového dohledu, zpracování a hodnocení přínosů pro sektor železniční dopravy v ČR

c)   aktivní podpora zapojení TP a jejich členů do řešení projektů (ÚTR) vyplývajících ze spolupráce MD a SŽDC včetně přípravy návrhu témat a navazujících projektů, zejména se zaměřením na spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy

d)    zajištění přípravy námětů, které povedou k zadání, resp. úpravě systému ÚTR SŽDC

 

   3.  Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Lukáš Hejzlar

Členové ES

Ing. Petr Hloušek, Ph.D.

Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D.

Ing. Jiří Jelének

Ing. Tomáš Konopáč

Ing. Ivo Malina, CSc.

Ing. Vít Malinovský, Ph.D.

Ing. Danuše Marusičová

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Další spolupracovníci

Ing. Jaroslav Vašátko

Ing. Zdeněk Kaufmann

  4.  Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

 

 

 

    5.  Přehled realizovaných projektů v období od roku 2014  

Název projektu / Akronym: FOSTER RAIL – Future of Surface Transport Research Rail

Číslo projektu: 605734

Program financování: 7. rámcový program EU

Období realizace: 1.5.2013 – 30.4.2016

Finance: celkový rozpočet cca 1,8 mil. EUR

Koordinátor: UIC – mezinárodní železniční unie

Konsorcium: UIC, UNIFE, UITP, EURNEX, UNIVERSITY OF NEWCASTLE, TRV, CER, FFE, ANSALDO, SNCF, IŽI, NETWORK RAIL, ALSTOM TRANSPORT, REGIE AUTONOME, TMB, DB AG, AUSTRIATECH, INNOTECH

Cíl / Přínos projektu: posílení výzkumných a inovačních strategií evropského dopravního průmyslu. Tato výzkumná činnost se týká koordinační a podpůrné činnosti zaměřené na evropské technologické platformy pro oblast pozemní dopravy. Tato výzkumná činnost dále poskytne pomoc ERRACu a evropským technologickým platformám při definování potřeb výzkumu, strategií a programů za účelem realizace cílů strategie Evropa-2020 a vize Bílé knihy 2011 pro budoucí dopravní systém, který se bude vyznačovat konkurenceschopností a efektivním využíváním zdrojů. Projekt je základním nástrojem podpory pro poskytnutí scénářů vývoje železniční dopravy pro období do roku 2050.

 

Název projektu / Akronym: IRICoN – Interoperability of railway infrastructure competence network

Číslo projektu: ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176

Program financování: Operační program Věda pro konkurenceschopnost - OP VK

Období realizace: 05/2013 – 08/2015

Finance: celkový rozpočet cca 31 mil. Kč

Příjemce: VUT Brno

Konsorcium: není, partnerem je Interoperabilita železniční infrastruktury

Cíl / Přínos projektu: zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje a zlepšení odborné přípravy cílových skupin v oblasti interoperability železniční infrastruktury. Těžištěm projektu bylo zapojení mladých vědců do poradních expertních skupin pro členy řídících a výkonových složek evropské sítě IŽI, která byla založena za účelem přípravy pravidel a podmínek pro implementaci interoperability evropského železničního systému. Evropská síť IŽI zahrnuje orgány, instituce, asociace a expertní týmy, kooperující na řízení, koordinaci a výkonné činnosti v oblasti interoperability evropského železničního systému. Zřizované poradní expertní skupiny, dále nazývané jako „Zrcadlové skupiny“ odrážely činnost evropské sítě IŽI s diferencovaným důrazem na jednotlivé části této sítě. Tento cíl konkrétně znamenal přípravu a výchovu současných i nových členů týmů Zrcadlových skupin tak, aby tito členové zabezpečili podporu pro člena složky evropské sítě IŽI, byli zdrojem zásadních námětů a stali se potenciálními budoucími nástupci členů této sítě.

 

 

6.     Informace o uskutečněných aktivitách ES     

Přehled nejdůležitějších aktivit uskutečněných v rámci projektu IRICoN:

a)         účast na domácí konferenci Výměna zkušeností s programovým systémem Simpack

b)        účast na zahraniční konferenci 13. Internationale schienenfahrzeugtagung rad – Schiene 2014

c)         účast na zahraničních stážích na Technische Universität Dresden, Professur für Gestaltung von Bahnanlagen

d)        účast na domácí konferenci Czech Raildays 2014

e)         účast na zahraniční stáži ve společnosti Tatravagónka, a.s., Poprad

f)         účast na zahraniční stáži na Politechnika Śląska Gliwice, Wydział Transportu, Katedra transportu szynowego

g)        účast na zahraniční konferenci 42. Tagung Moderne Schienenfahrzeuge

h)        pořádání workshopů Teoretický a experimentální výzkum I a II

i)          pořádání výročních hodnotících konferencí

j)          účast na zahraniční konferenci InnoTrans 2014

k)        účast na zahraniční konferenci International Conference Vibroengineering 2014

l)          účast na domácí konferenci 30th Conference with International Participation Computational Mechanics 2014