Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Výzkum a Rychlá spojení

  Expertní skupina VÝZKUM A RYCHLÁ SPOJENÍ (ES VRS)

  1.  Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

    

 

 1. Podpora realizace výzkumné a inovační strategie v oboru železniční dopravy a koordinace aktivit v rámci „„Programu podpory TP k urychlení výstavby tratí rychlých spojení a přípravy jejich provozování v ČR“ včetně vazeb na další programy TP - Přechod na jednotnou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz, Realizace systému ERTMS na tratích v ČR a Management údržby železniční infrastruktury.
 2. Správce výzkumných a vývojových železničních kapacit a kapacit zkušebnictví (profesní a technologické kapacity, možnosti ověřování výsledků řešení, experimentální ověřování, laboratorní zkoušky)
 3. Zajištění a koordinace podporovaných aktivit 3.1 projektu VRT-B v souladu se „Studií proveditelnosti“: a) zpracování a aktualizace návrhů témat splňujících charakteristiku průmyslových výzev a věcné zaměření interoperabilního evropského železničního systému, b) příprava a zpracování „Cestovní mapy“ postupu zavádění moderních technologií při přípravě a realizaci rychlých spojení (RS) resp. vysokorychlostních tratí (VRT) v ČR.
 4. Aktivní podpora vzniku Národního centra kompetence pro vysokorychlostní železnici a zapojení členů TP do řešení projektů v rámci Programu MD a TAČR „Doprava 2020+“.
 5. Zajištění podpory železničního výzkumu prostřednictvím národních a evropských programů – prosazovaní požadavků českého železničního průmyslu, vysokého školství, záměrů výzkumných ústavů zabývajících se železničním výzkumem, vývojem a zkušebnictvím, včetně zajištění součinnosti s národními i mezinárodními institucemi a organizacemi (zejména MD, MPO, Správa železnic, TAČR, GAČR, UIC, CER, TP ERRAC, Shift2Rail).
 6. Aplikační využití aktuálních dokumentů a předpisů EU z oblasti železničního sektoru v podmínkách ČR a v návaznosti na potřeby členů TP – 4. železniční balíček, Směrnice interoperabilního železničního systému, Technické specifikace pro interoperabilitu.         
 7. Prosazování širší účasti a aktivní zapojení členů  TP a pracovníků MD a Správy železnic na výchově studentů a doktorandů s cílem získat je pro práci na železnici.

 

 

  2.  Obsah činnosti Expertní skupiny

   

 1. Expertní skupina VRS bude ve své činnosti úzce spolupracovat s ostatními expertními skupinami a Vědeckou radou TP, rovněž tak se všemi univerzitami (FD ČVUT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, DFJP Univerzity Pardubice, TÚ Ostrava) i dalšími členy TP.
 2. I nadále bude usilovat o pokračující politickou podporu a spolupráci s Podvýborem pro dopravu a HV PS Parlamentu ČR při realizaci „Programu VRT a RŽS v ČR“.
 3. Trvale budou využívány účinné formy podpory a spolupráce se všemi zainteresovanými institucemi a orgány státní správy (MD, MPO a MŠTM, TA ČR, GA ČR, Správa železnic) a dalšími partnery a osobnostmi v ČR i zahraničí, které mohou ovlivnit pozitivní vývoj přípravy a realizaci VRT v ČR.
 4. Příprava a sledování možností zapojení TP a jejich členů do projektů a další činnosti iniciativy Shift2Rail, vč. účasti na řešení projektů Shift2Rail a železniční kapitoly programu Horizon 2020 a Horizon Europe.
 5. Zajištění supervize účasti TP a jejich členů v iniciativě Shift2Rail, souhrnné zajištění systémového dohledu, zpracování a hodnocení přínosů pro sektor železniční dopravy v ČR.
 6. Při této činnosti bude vycházet ze strategických dokumentů EU, Strategického železničního výzkumného a inovačního programu (SRRIA) výboru ERRAC (Vize a Priority ERRAC do roku 2050), národních strategických dokumentů, zejména Národní RIS 3 strategie 2014 – 2020 a dalších.
 7. Bude se aktivně podílet na aktualizaci a následném využití základních dokumentů TP Strategická výzkumná agenda (SVA) a Implementační akční plán (IAP).
 8. Zajištění, resp. spolupráce na přípravě a organizaci odborných konferencí, seminářů, mezinárodních diskuzí a dalších aktivit TP ve vazbě na odborné zaměření ES VRS. 

 

   3.  Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

Zástupce vedoucího ES

Ing. Lukáš Hejzlar

Členové ES

Ing. Antonín Blažek, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

Ing. Jiří Jelének

Prof. Ing, Ondřej Jiroušek, Ph.D.

Ing. Petr Kaván, Ph.D.

Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Doc. Ing.  Hana Krejčířiková, Ph.D.

Ing. Tomáš Konopáč

Ing. Ivo Malina, CSc.

Ing. Danuše Marusičová

Ing. Martin Pittermann, Ph.D.

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Ing. Martin Švehlík

Mgr. Eva Tetíková

Ing. Pavel Tikman

Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Ing. Jaroslav Vašátko

 

Další spolupracovníci

 

 

 

  4.  Zaměření aktivit TP v oblasti VaVaI na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a posílwní spolupráce akademického, výzkumného a průmyslového sektoru

Z hlediska potřeb moderní a vysokorychlostní železniční infrastruktury jsou prioritní okruhy zaměření VaVaI, které korespondují s potřebami v aplikační doméně 1.3.3 Železniční a kolejová vozidla. V rámci projektu VRT se předpokládá zpracování návrhů témat a projektů, jejichž výsledky řešení budou splňovat kritéria „průmyslových výzev“. Z hlediska věcného zaměření projektu – vysokorychlostní tratě (VRT) a rychlá železniční spojení (RŽS) – se jedná zejména o následující oblasti:

 • Dosažení interoperability evropského železničního systému, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti, vývoj nových systémů, zařízení a komponent železniční infrastruktury, splňujících požadavky nejnovější evropské legislativy. Vybraná témata s předpokládaným využitím výsledků řešení pro rozvoj VRT a RŽS v ČR se zaměřením na nároky a splnění požadavků technických specifikací pro interoperabilitu strukturálních podsystémů evropského železničního systému.
 • Nová technická a konstrukční řešení. Konstrukce železničního svršku – upevnění kolejnic, železniční pražce pro vysokorychlostní železniční provoz. Nová generace výhybek – vývoj a ověření nových konstrukcí výhybek pro RŽS (aplikační využití výsledků evropského projektu Programu Horizont 2020.)
 • Vývoj a využití pokročilých materiálů nových vlastností s vyšší životností, bezpečností v železničním provozu, potažmo ekologicky příznivější. Jedná se zejména o nové kovové materiály (oceli s vyšší pevností, oceli s vyšší odolností proti korozi) i nekovové materiály (např. sendvičové konstrukce, kompozitní materiály a použití pryže) - technologický posun v oblasti redukce emisí a šíření hluku a vibrací v železničním provozu. Využití vysokopevnostních materiálů s cílem snížit nároky na údržbu v rámci vysokorychlostního železničního provozu. Aplikace – využití moderních materiálů na fázi geopolymerních kompozitů pro opravy a rekonstrukce železničních betonových a železobetonových staveb. Využívání nové generace materiálů v oblasti železničního svršku i spodku pro rychlá železniční spojení.
 • Oblast aerodynamiky včetně všech vlivů a účinků přírodního prostředí a umělých staveb infrastruktury, a to jak z hlediska interoperability, tak rozvoje vysokorychlostní kolejové dopravy. Vozidlový odpor kolejových vozidel při vysokých rychlostech v podmínkách tunelů.
 • Oblast zvyšování životnosti infrastruktury, vysokorychlostních i konvenčních tratí, a jejich komponent, s využitím diagnostických a monitorovacích systémů pro zjišťování a sledování technického stavu železničních tratí a dynamických účinků kolejových vozidel v rámci vysokorychlostního provozu, včetně vývoje nových diagnostických prostředků a zdokonalených metod posuzování stavu geometrické polohy koleje (GPK). Vysokorychlostní železniční provoz a specifické nároky na údržbu tratí a vozidel, prediktivní údržba na základě hodnocení interakce „vozidlo – kolej“.
 • Další rozvoj stacionární infrastruktury pro zabezpečení, řízení a automatizaci řízení jízdy vozidel. Jedná se především o rozvoj a implementaci evropského zabezpečovacího systému (ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R), vyšší využití aplikací satelitní lokalizace v zabezpečovací technice se zaměřením především na ETCS, zvýšení bezpečnosti na regionálních tratích, telematických aplikacích, včetně diagnostiky. Vývoj rádioblokové centrály (RBC – Radio Block Centrale), jako základního komponentu ETCS Level 2. Automatické vedení vlaku (ATO).
 • V oblasti řídicích systémů pokračovat ve vývoji plné automatizace řízení dopravy, včetně provázání na drážní vozidla (SW, HW) a integrace s dalšími technologickými celky na kolejových vozidlech. Optimalizace automatického řízení drážní dopravy je významná i z hlediska efektivního hospodaření s energetickými zdroji. Zabezpečovací zařízení plně kompatibilní a plně vybavené pro systém ETCS. Detekční prostředky pro zjišťování volnosti/obsazení kolejových úseků v souladu s rozvojem trakčních pohonů lokomotiv.
 • Napájecí trakční systémy a trakční vedení, trakční výzbroj železničních vozidel společně se zvyšováním účinnosti a efektivity využití komponent, metody řízení pohonného řetězce s cílem snižování energetické spotřeby a optimálního využití adhezních podmínek. Optimalizace energetiky provozu a interakce napájecí soustavy s energetickou sítí.
 • Environmentální oblast, harmonizace s životním prostředím – emise/hluk/energie (podpora bezemisní kolejové dopravy a snížení spotřeby fosilních paliv, redukce spotřeby energie, vývoj komponent a systémů pro snižování hluku, nové ekologické systémy) zaměření na posun k maximálně bezemisní a energeticky hospodárné železnici. Výzkum a vývoj pokročilých rekuperačních systémů pro kolejovou dopravu, součinnost struktury pohonného řetězce, pomocných spotřeb a systémů automatického řízení drážních vozidel a dopravy s ohledem na optimalizaci využití energie. Akumulátorové napájení železničních vozidel.
 • Významnou náplni projektu TP bude i zkušebnictví, které je nedílnou a velmi důležitou součástí výzkumu a vývoje produktů.