Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odkazy

                     

MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ

 

 

 

 

Transparency Register 

Registr transparentnosti

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

URF

Registr Evropské komise pro 7. RP pro příjemce dotací

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Participant Portal

Účastnický portál pro programy EU

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

FP7

7. Rámcový program EU pro výzkum na období 2007–2013

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/index_cs.htm

H2020

Horizont 2020, Rámcový program pro výzkum a inovace na období 2014–2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

S2R JU

Společný podnik železničního veřejného a soukromého sektoru v rámci Horizont 2020

http://shift2rail.org/

INEA

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

http://inea.ec.europa.eu/

IRRB

Mezinárodní výbor UIC pro železniční výzkum

http://www.uic.org/International-Railway-Research

UNIFE          

Sdružení evropského železničního průmyslu

http://www.unife.org

UIC 

Mezinárodní železniční unie

http://www.uic.org

ERFTC

Evropská Federace dodavatelů budování a provozu železničních tratí

http://www.efrtc.org

CORDIS

Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj

http://cordis.europa.eu

RICG

Výzkumná skupina pro koordinaci železničního výzkumu a inovací v Evropě

http://www.uic.org/Research-Coordination-Group-RCG

ERRAC

Evropský poradní orgán pro železniční výzkum a inovace

http://www.errac.org

ERTRAC

Evropský poradní výbor pro výzkum v silniční dopravě

http://www.ertrac.org/

WATERBORNE

Evropská technologická platforma vodní dopravy

http://www.waterborne-tp.org/

ACARE

Evropský poradní výbor pro výzkum v letectví v Evropě

http://www.acare4europe.com/

ALICE

Evropská technologická platforma v logistice a dodavatelských vztazích

http://www.etp-logistics.eu/

EC R&I

Evropská komise - výzkum a inovace v dopravě 

http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.htm

FOSTER RAIL 

Výzkumné a inovační strategie dopravního průmyslu

http://www.errac.org/foster-rail/

TRIP

Portál dopravního výzkumu a inovací

http://www.transport-research.info/

Railway Research Portal 

Portál železničního výzkumu

http://www.railway-research.org/

PTFE / FFE             

Španělská železniční technologická platforma

http://www.ptferroviaria.es/

PSKD            

Provoz a stavby kolejové dopravy ve Slovenské republice

http://www.pskd.sk/sk/

KTH 

Královský technologický institut ve Stockholmu

https://www.kth.se/

OPEN DOAR

Otevřený přístup k světovým akademickým úložištím informací

http://opendoar.org/about.html

CER

Community of European Railway and Infrastructure Companies

http://www.cer.be/

CENELEC

Evropský výbor pro standardizaci elektrotechniky

http://www.cenelec.eu/

CEN

Evropský výbor pro standardizaci

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

CEN-CENELEC    

Platforma pro rozvoj evropských norem a dalších technických specifikací

http://www.cencenelec.eu/

ETSI

Evropský ústav pro telekomunikační normy

http://www.etsi.org/

IEC

Mezinárodní komise pro elektrotechnickou standardizaci

http://www.iec.ch/

ERA

Evropská agentura pro železnici

http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

EK,RISC

Evropská komise, Výbor RISC

 

EK, SERAC

Evropská komise, Výbor SERAC

 

EK, DG MOVE

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

EK, DG RTD

Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum a inovace

http://ec.europa.eu/research/index.cfm

 

                        

 

 

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

 

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

http://www.upv.cz

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/

MD

Ministerstvo dopravy

http://www.mdcr.cz

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

http://www.szdc.cz

TC AV ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR

http://www.tc.cz/cs

TC AV ČR – H2020 – OA

Otevřený přístup k informacím v HORIZONTU 2020

http://www.tc.cz/cs/publikace

CZELO         

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

http://www.czelo.cz/cs

EEN

Enterprise Europe Network  "Podpora podniků na dosah ruky"

http://www.enterprise-europe-network.cz/cs

Úřad vlády/RVVI

Rada vlády ČR pro oblast výzkumu, vývoje a inovací

http://www.vyzkum.cz/

PPZRS

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

http://www.ppzrs.org

SPD

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

http://www.spcr.cz/

ERA

ERA/Národní portál pro evropský výzkum

http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/o-era

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investice

http://www.czechinvest.org/

ACRI

Asociace podniků českého železničního průmyslu

http://www.acri.cz/

CTNACRI

Centrum technické normalizace ACRI 

http://www.acri.cz/cz/ceska-zeleznice/ctn-acri

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

http://www.sfdi.cz/

TAČR

Technologická agentura ČR

http://www.tacr.cz/index.php/cz/

SPS

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

http://www.sps.cz/index.asp

Úřad vlády, SVVI

Sekce pro vědu výzkum a inovace

http://www.vyzkum.cz/

VVVI

Veletrh Věda Výzkum Inovace

http://www.vvvi.cz