Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Vědecká rada

Vědecká rada

Činnost Technologické platformy a navazující aktivity Vědecké rady, která nahrazuje funkci Rady VaV (schválené Správní radou 24. 11. 2010) reagují na skutečnost, že růstu železniční dopravy brání překážky související s nedostatkem finančních prostředků pro rozvoj železniční infrastruktury. Vědecká rada svými náměty a doporučeními přispěje k průběžnému usměrňování odborných aktivit Technologické platformy, zvláště spojených s nezbytností dosáhnout větší hospodárnosti při výstavbě železničních tratí a zařízení a jejich vybavení v návaznosti na respektování požadavků evropské železniční interoperability.

Vědecká rada bude k postupnému dosažení navazujících cílů doporučovat řešení výzkumných a vývojových projektů zaměřených především na:

 • dosažení cílů schválených prioritních oblastí zaměření činnosti Technologické platformy:
  • rychlých železničních spojení v ČR
  • zavedení jednotné napájecí soustavy v ČR
  • systém řízení a zabezpečení ERTMS
  • management údržby železniční infrastruktury
 • projektů, jejichž věcné zaměření a výsledky odpovídají nárokům „průmyslových výzev“ s inovačním potenciálem posilujících konkurenceschopnost a komerční úspěšnost průmyslových členů Technologické platformy i partnerů železniční provozní praxe a především projektů, které mohou být věcným východiskem pro vytvoření podmínek sledujících záměry spojené s „technologickým foresightem“.

Souběžně bude Vědecká rada vycházet z hlavních cílů a záměrů dopravní politiky EU a souvisejících dalších dispozic Evropského společenství, strategických věcně navazujících rozhodnutí vlády ČR, souvisejících strategických dokumentů ministerstva dopravy, zvláště ze strategických záměrů průmyslových společností – členů Technologické platformy. 

Členové Vědecké rady budou rovněž spolupracovat na novelizaci zásadních věcně příslušných předpisů a norem, navazujících především na rozhodnutí o interoperabilitě evropského železničního systému. 

Vědecká rada se bude rovněž vyjadřovat k připravovaným záměrům spojených s řízením odborných aktivit Technologické platformy.

Vědecká rada bude dále konkrétně: 

 • posuzovat výsledky vybraných projektů Technologické platformy
 • navrhovat rozšíření možností aplikace výsledků vybraných projektů v praxi (činnosti) českého železničního průmyslu i železničních podniků. K tomu bude připravovat náměty spojené s:
  • věcným zaměřením projektů Technologické platformy, jejich cílů z hlediska využití moderního matematického aparátu, matematických metod a navazujícího využívání výpočetní techniky vč. specializovaných softwarových prostředků
  • využíváním nových metod snímání, měření příslušných veličin a jejich vyhodnocování v rámci zkoušek železniční techniky.

Vědecká rada se bude současně

 • podílet na přípravě konkrétních námětů pro výzvy evropského programu Horizon2020, především v rámci jeho „železniční kapitoly“ společného podniku Shift2Rail.

Dále bude Vědecká rada aktivně ovlivňovat

 • rozšíření účasti partnerů – členů Technologické platformy na výuce technických univerzit, zaměření diplomových a doktorských prací navazujících na činnost Technologické platformy.

Jako podklad pro zpracování námětů a doporučení postoupí kancelář Technologické platformy ve spolupráci s expertními skupinami Vědecké rady pololetně informaci o stavu přípravy a průběhu řešení projektů platformy.

Složení Vědecké rady

Předseda

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. – ČVUT

Členové

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. – VUT

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. – Upa

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. – UPa

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. – ČVUT

doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D. – ZČU

doc. Ing. Tomáš Brandejský, Ph.D. – ČVUT

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. – ČVUT

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – VŠLG

Ing. Vladimír Kampík – AŽD

Ing. Danuše Marusičová – TP

Ing. Martin Pichl, Ph.D – MD ČR

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. – Správa železnic

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. – TP

Ing. Petr Kaván, Ph.D. – Eurosignal

Ing. Bohuslav Dohnal – TP

Ing. Leoš Horníček, Ph.D. – ČVUT

Ing. Ivan Fencl, Ph.D. – VŠB-TUO

Ing. Jiří Jelének – VÚKV