Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > I - ŽELEZNICE

I - ŽELEZNICE

                                                                                                                                                                                                             

Název projektu: Interoperabilita - inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007029
Program financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Příjemce: Interoperabilita železniční infrastruktury. 
Období realizace: 26. 2. 2016–26. 2. 2019

Stručný popis obsahu projektu:

Obsahem projektu je pokračováním činnosti TP IŽI, která má podporu ve strategických dokumentech České republiky a je ve shodě s projektem „Národní RIS3 strategie“. Podnikání a inovace, specifický cíl: Posílení technologické spolupráce firem.

Hlavní cíle projektu: Hlavním cílem účasti TP v projektu „Interoperabilita  - inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému“ je prokázání široké odborné připravenosti našich členů formulovat významné postavení a úlohu odvětví železniční dopravy (průmyslu a stavebnictví) České republiky, vyplývající z požadavků mezinárodní (evropské) úrovně a naši schopnost koordinovat implementaci těchto požadavků v následném směrování a realizaci projektů VaVaI v období 2016–2020 a jejich diseminaci mezi nejširší odbornou veřejnost a školství.

Tím se v podmínkách České republiky výrazně podílet na posílení významu konkurenceschopné a udržitelné železniční dopravy jako nedílné součásti evropského dopravního systému.

Realizace projektu je založena na předcházejících zkušenostech a výsledcích projektů MPO (OPPI) a MŠMT (OPVK) a bude pokračováním rozvoje dosavadní vysoké odbornosti členů TP a její udržitelnosti.

Hlavní přínosy projektu:  Hlavním přínosem připravovaných a realizovaných aktivit projektu je pro TP, souběžně se získáním příležitostí pro činnost řešitelských týmů univerzit a výzkumných ústavů, především posílení konkurenceschopnosti a zvýšení komerční úspěšnosti průmyslových členů.

Další přínosy pro TP vyplývají z dotační podpory její činnosti, která umožní:

  • rozšíření témat věcného zaměření evropské železniční interoperability a využívání jejich výsledků,
  • další činnost vytvořené „Evropské sítě železniční interoperability“ TP,
  • zintenzivnění mezinárodní spolupráce a vytvoření možnosti účasti členů TP v Programu HORIZON 2020 a Společného podniku Shift2Rail,
  • pokračování spolupráce s ETP (ERRAC) a NTP, která posiluje místo a úlohu TP v oblasti evropského dopravního VaVaI,
  • aktivní využití nabízené možnosti ovlivnit rozhodnutí či zásahy v oblasti evropského železničního výzkumu připravovaných DG RTD a DG MOVE,
  • posílení úlohy a postavení TP jako partnera MD ČR, SFDI a SŽDC, s.o.,
  • odbornou a administrativní přípravu účasti TP v dalších Operačních programech České republiky.

 Záměr a struktura věcného obsahu projektu: