Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > IRICoN

IRICoN

Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury (Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network)
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176
Program financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Partner: Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury

Období realizace: 01. 04. 2013 – 30. 09. 2015

Období udržitelnosti projektu: 01. 10. 2015 – 30. 09. 2020

Činnost v období udržitelnosti projektu:

Expertní skupiny

Další projekty

Konference a semináře

Odborná činnost

Aktuality

Stručný popis obsahu projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje a zlepšení odborné přípravy cílových skupin v oblasti interoperability železniční infrastruktury (IŽI). Těžištěm projektu je zapojení mladých vědců do poradních expertních skupin pro členy řídících a výkonových složek evropské sítě IŽI, která byla založena za účelem přípravy pravidel a podmínek pro implementaci interoperability evropského železničního systému a sestává z více částí. Evropská síť IŽI zahrnuje orgány, instituce, asociace a expertní týmy, kooperující na řízení, koordinaci a výkonné činnosti v oblasti interoperability evropského železničního systému. Zřizované poradní expertní skupiny, dále nazývané jako Zrcadlové skupiny, odráží činnost evropské sítě IŽI s diferencovaným důrazem na jednotlivé části této sítě. Tento cíl konkrétně znamená přípravu a výchovu současných i nových členů týmů Zrcadlových skupin tak, aby tito členové zabezpečili podporu pro člena složky evropské sítě IŽI, byli zdrojem zásadních námětů a stali se potenciálními budoucími nástupci členů této sítě.

Příprava členů zrcadlových skupin probíhá prostřednictvím:

  • stáží u zahraničních špičkových odborníků
  • workshopů a školení s účastí předních domácích i zahraničních odborníků
  • účastí na zahraničních vědeckých konferencích zaměřených na všechny obory železniční infrastruktury
  • pracovních setkávání zaměřených na předávání informací napříč jednotlivými odvětvími železniční techniky a pracovních setkání se zahraničními pracovišti, se kterými budou navazovány kontakty pro budoucí spolupráci
  • doplňkovým vzděláváním zaměřeným zejména na projektový management v oblasti VaV, prezentačních dovednosti apod.

Cílová skupina sestává z pracovníků z oblasti terciálního vzdělávání, kterým projekt zatraktivněním podmínek pro výzkum a vývoj pomůže k větší kreativitě ve vědě a výzkumu, flexibilitě ve vztahu se soukromým sektorem a zapojení inovací do tohoto partnerství, čímž projekt odpovídá na potřeby této cílové skupiny. Podporované cílové skupiny jsou studenti a akademičtí pracovníci Fakulty stavební VUT v Brně, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Fakulty dopravní ČVUT – pracoviště Děčín a Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava.


IRICON logo

 Pokračováním projektu IRICoN je projekt I-ŽELEZNICE http://www.sizi.cz/i-zeleznice včetně činnosti jednotlivých Expertních skupin.